VALSTYBĖ

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio bendroji programa

 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio

bendroji programa

 

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

1. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (toliau—Sąjūdis) yra savaveiksmis pilietinis judėjimas, kuris

remia ir plėtoja Tarybų Sąjungos Komunistų partijos vadovybės pradėtą socialistinės visuomenės

persitvarkymą demokratijos ir humanizmo pagrindais. Sąjūdis kilo kaip pilietinė iniciatyva,

reiškianti visuomenės dorovinį, tautinį, politinį atgimimą.

 

2. Sąjūdis laiko neteisėtais Ribentropo—Molotovo 1939 m. paktus su papildomais protokolais ir

visus jų padarinius Lietuvos suverenitetui.

 

Sąjūdis siekia pašalinti stalinizmo ir stagnacijos padarinius, įgyvendinti viešumą ir demokratiją,

socialinį teisingumą ir konstitucines garantijas, sutvarkyti ūkį. Tuo tikslu skatinamas pilietinis

sąmoningumas ir aktyvumas, rengiamos pilietinės akcijos.

 

Pagrindinis Sąjūdžio tikslas—viešumas, demokratija, Lietuvos TSR valstybinis, ekonominis,

kultūrinis suverenitetas, teisinė socialistinė valstybė, kurioje liaudies valia realiai atstovaujama

visais įstatymų leidimo ir jų vykdymo bei teisminės valdžios lygmenimis.

 

Tarybos turi tapti kompetentingais ir vienvaldžiais piliečių valios reiškimo, atstovavimo ir

vykdymo organais. Lietuvos TSR turi galioti tik jos įstatymai, grindžiami nauja Respublikos

konstitucija, įtvirtinančia Lietuvos TSR liaudies suverenitetą.

 

3. Sąjūdis telkia ir koordinuoja savaveiksmes visuomenės jėgas, palaikančias persitvarkymo ir

atsinaujinimo kursą, smerkiančias stalinizmą ir stagnaciją. Sąjūdyje gali dalyvauti visi Lietuvos

TSR gyventojai nepriklausomai nuo profesijos, partiškumo, tautybės ir religijos.

 

4. Sąjūdis nepavaldus jokiems valdžios organams. Sąjūdis palaiko dialogą su tarybiniais ir

partiniais organais, remia jų darbą įgyvendinant valstybinį, ekonominį ir kultūrinį Lietuvos TSR

suverenitetą.

 

5. Sąjūdis siekia atgaivinti pilietiškai sąmoningą ir aktyvią visuomenę, žmogų kaip moraliai atsakingą asmenybę, pilietį — savo krašto šeimininką ir patriotą. Gindamas visų Respublikoje

gyvenančių tautų lygiateisiškumą, Sąjūdis siekia užtikrinti lietuvių tautai išlikimo ir suverenaus

valstybingumo sąlygas. Tam būtina atkurti ir išplėtoti politines, teisines, ekonomines bei kultūrines

gyvenimo formas Respublikos suvereniteto pagrindu.

 

Visas dokumentas  (atsisiuntimas)