*

Įveskite slaptažodį 

REIKIA KEISTI TAKTIKĄ

 

2022-02-28. 
JAV politologė Erica Chenoweth dar 2013 metais atliko įdomų tyrimą. Išanalizavusi 323 taikius ir netaikius protestus, vykusius visame pasaulyje 1900-2006 metais, nustatė, kaip į „kulminacinį“ protesto renginį susirenka daugiau kaip 3,5 procento gyventojų, įvyksta rimti pokyčiai valdžios elgsenoje ar pačiose valdžios struktūrose. Tarytum ženklas, kad jau dabar tikrai reikia kažką keisti ir visuomenė tiems pasikeitimams yra pribrendusi.

 

Taigi, nesunku paskaičiuoti, kad mūsų šaliai tas „magiškas“ mitinguotųjų skaičius būtų apie 100 000. (pirmajame Sąjūdžio mitinge Vingio parke dalyvavo 250 000). Įdomus skaičius, ir nemažas. Panašu, kad nūdieniai mitingai „netraukia“. Tad ir valdžia gali miegoti ramiai, ar iš viso nepastebėti, kad kažkur vyksta kažkokie protestai. Juo,  labiau, kad virusinę isteriją keičia karinė. Netgi su nepaprastąja padėtimi.

           Reikia keisti taktiką.

Yra du variantai:

        1. veikti kaip piliečiams per referendumus ir rinkimus

Valdžiai neparanki informacija yra smarkiai blokuojama. Atsiimti televiziją nėra šansų, tad tektų veikti tik internete arba grynai partizaniniais metodais - klijuoti savadarbius atsišaukimus ir plakatus gatvėse bei laiptinėse. Bet tam irgi reikia tam tikro skaičiaus savanorių ir minimum lėšų.

 

        2. veikti per nevyriausybines organizacijas.

Respublikoje jų yra 24 000. Jeigu jų pusė ar nors trečdalis yra gyvų ir pasiruošusių veikti - tai jau būtų reali jėja. Organizacijos turėtų palankesnes sąlygas skleisti informaciją savo narių tarpe. 

         Tiesa, išrinkti tiek kontaktų iš registro ir išsiuntinėti tūkstančius laiškų yra kruvinas darbas -  reikėtų nors vieno etatinio žmogaus. Bet tai būtų pigiau, negu pirmasis variantas. 

          Reiktų turėti minty, kad dar yra nemažai neformalių judėjimų ir darinių, kurių duomenų registre nėra.

 

------------------------------------------------------------

2020-01-03

 

         Dėl informacijos sklaidos

Atsižvelgiant į vis stiprėjančias represines tendencijas, vyrauja nuomonė, kad sąrašai nebūtų sudarinėjami, nenaudojami internetiniame susirašinėjime ir nelaikomi kompiuteriniuose failuose. Žinoma, tai labai apsunkina tarpusavio ryšius ir veiksmų koordinaciją, bet galima suktis iš padėties, informacijos sklaidai ir kontrolei pritaikant tinklinio marketingo metodiką (žiūr. schemą).

 

Pagal ją kiekviena atšaka yra autonomiška ir neturi tiesioginio ryšio su kitomis (išskirta geltonai). Iškritus iš tinklo vienam žmogui (apvesta raudonai), informaciją perima aukščiau esantis tinklo narys (žalias punktyras). Taip duomenys nedingsta, neišsibarsto ir išlieka uždari geltonajame sektoriuje.

 

Struktūros ir narystės klausimai yra paliesti ankstesniame laiške, bet tas GAIRES tenka aiškinti ir pateikinėti mažais gabaliukais, nes viską iškart suimti į galvą paprasčiausiai neįmanoma. Geriausia tai būtų bendraujant per susirinkimus ir gyvai atsakant į iškylančius klausimus. 
Ar ši žinutė Jums yra suprantama?

    ----------------------------------------------------------------------------

 

2021-11-30.

PARKO grupė

 

    

  Gairės sekantiems susirinkimams

 

Mitingų etapas baigiasi. Emocinis poveikis buvo neblogas, bet rezultatyvumas mažesnis nei tikėtasi. Reikalinga keisti taktiką ir orientuotis į struktūros kūrimą. Ieškoti kontaktų ir koordinuotis su vietinėmis neformaliomis grupėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Strateginis tikslas – sukurti respublikinę koordinuojančią struktūrą.

 

Pradinis uždavinys - palaikyti kiekvieno dalyvio motyvaciją veikti. Kiekvienas turėtų prisiimti nors mažą, bet konkretų įpareigojimą, matytų savo indėlį ir bendros veiklos rezultatą. Tam reikalui tikslinga turėti atskirą bloknotėlį/kortelę, kuriame kiekvienas asmeniškai pasižymėtų gautas užduotis ir kitą atliktą veiklą: dalyvavimą susirinkimuose, piketuose, paaukojimus ir pan.

 

          Nuo ko pradėti?

 

Informacijos sklaidos kontrolei, išsitraukti iš maps.lt tos miesto dalies, kurioje veikia grupė, planą ir susižymėti tuos daugiabučius ar gatves, kurias prisiima šefuoti vienas ar kitas grupės narys – taip vaizdžiai matysis veiklos aprėptis ir baltosios zonos.  Šiai veiklai tvarkyti tikslinga įpareigoti atskirą žmogų (sekretorių).

 

Susirašyti išorinių skelbimų lentas ir vietas, kur galima būtų kabinti plakatus ar  kitą informaciją nemokamai. Prie kiekvieno plakato prikabinti nuplėšiamas „uodegytes“ su kontaktine informacija. Stebėti plakato būklę, kad pagal nuplėštų „uodegyčių“ kiekį galima būtų orientuotis, kiek tas plakatas/skelbimas atkreipia žmonių dėmesį ir yra veiksmingas.

 

Ieškoti kontaktų su daugiabučių komendantais ar administratoriais, kurie sutiktų atitinkama forma pateikti informaciją savo gyventojams. Naudingiausi tie, kurie administruoja po kelis daugiabučius.

 

Atkreipti dėmesį į privačių namų rajonus. Neretam kieme galima pamatyti iškeltas valstybines ar tautines vėliavas. Tai ženklas, kad tikslinga pakalbinti ir suagituoti jų savininkus šefuoti savo gatvę bei kaimynus, platinti skelbimus, rinkti parašus ar pan.

 

Kiekviena veikla reikalauja ne tik laiko, bet ir minimalių lėšų, todėl tikslinga įsteigti grupės taupyklę. Sukauptos sumos dydis  – vienas patikimiausių grupės gyvybingumo rodiklių. Ji suteikia organizatoriams tam tikrą veikimo laisvę turimų resursų ribose ir leidžia planuoti bei operatyviai spręsti daugelį klausimų, kurie iškyla nuolat besikeičiančioje situacijoje, kai reikia veikti ir nebegaišti laiko lėšų paieškoms.

 

Kiekvienas pagal užimtumą ir sveikatos stovį turi skirtingas galimybes dalyvauti grupės veikloje. Didžioji dalis būna tik pasyvūs stebėtojai, bet užtenka ir to, kad ateina į grupės susirinkimus, seka nurodytą informacijos šaltinį ir įneša į bendrą taupyklę nors po keliasdešimt centų.

 

Yra daugybė internetinių grupių. Jose daug perteklinės informacijos, todėl darosi sudėtinga atsirinkti, kuri svarbiausia. Reikia susitarti, kurį vieną informacijos šaltinį turime/privalome sekti. Tikslinga turėti tinklalapį su uždaru puslapiu konfidencialiai informacijai.

 

APIBENDRINIMUI

 

Eil.Nr. Veiksmas Atsakingas Pastabos 
1. Paruošti miesto žemėlapį veiklos plėtrai stebėti    
2. Sužymėti vietas, kur galima kabinti plakatus ir skelbimus    
3. Įsteigti grupės taupyklę ir priimti naudojimosi ja tvarką. Paskirti žmogų, atsakingą už finansavimo paieškas ir lėšų apskaitą.    
4. Aptarti grupės nario knygelės/kortelės įvedimo tikslus ir pildymo tvarką.    
5. Aptarti kiekvieno nario dalyvavimo ir asmeninio indėlio į grupės veiklą vertinimo kriterijus    
6. Sukonkretinti grupės tiksus ir bendravimo  taisykles    
7. Surasti pavaduotoją grupės administratoriui, kuris talkintų informacijos tvarkyme, strateguotų ir organizuotų agitacinį darbą, skelbimų ir plaktų kūrimą.     
8. Aptarti, kas geriau - kurti asociaciją ar dalyvauti kokioje nors jau egzistuojančioje respublikinėje struktūroje kaip neformalus darinys.    
9.  Rasti žmogų, turintį patirtį tinkliniame marketinge, ir šią metodiką pritaikyti informacijos sklaidai.    
10.

Susikurti grupės logotipą (atpažinimo ženklą)

   
11.

Jau pakankamai aišku, kad masinių protestų ar streikų nebus, todėl represinės priemonės toliau tik stiprės. Tikslinga pradėti aptarinėti individualaus ir grupinio išlikimo priemones. (Susipažinti su Melkio bendruomenės, ekogyvenviečių, giminės sodybų kūrėjų patirtimi ir žiūrėti, ką galime perimti mums,miesto gyventojams.)  Ieškoti ryšių su smulkiais ūkininkais.

   
12.

Struktūrinių ryšių kūrimo ir palaikymo bei konfidencialumo išsaugojimo priemonės vis stiprėjančios kontrolės sąlygomis. 

   
 

 

 

   

 

 

Papildoma info apie protestų teorines prielaidas

 

 Susisiekite su mumis!

* Privalomi laukai
Siųsti