PROBLEMOS » ŠVIETIMAS IR MOKSLAS

2021-08-30. TĖVO LAIŠKAS MOKYKLŲ VADOVAMS IR MOKYTOJAMS

....

.

 

Žinios, kurios neatitinka valdžią užgrobusių klanų politikos ir interesų, vadinamos sąmokslo teorijomis. Atidesni piliečiai jau seniai pastebėjo, kad beveik visos tokios “sąmokslo teorijos” anksčiau ar vėliau išsipildo...

 

Dėl kai kurių nutekėjusios informacijos fragmentų, gimė šviežiausia “sąmokslo teorija”, teigianti, kad prasidėjus mokslo metams, visos stambesnės mokyklos vienu metu bus užblokuotos, iš vaikų atimti telefonai, kad šie negalėtų prisišaukti pagalbos ir visi vyresnieji moksleiviai bus prievarta paskiepyti.

 

Turint mintyje, kad kai kurie įstatymai skubos tvarka buvo atitinkamai pakeisti, išplėstos karo policijos galios, kyla gana pagrįstas nerimas, kad ši sąmokslo teorija gali gana greit išsipildyti, juo labiau, kad sisteminėje žiniasklaidoje vis dažniau pasigirsta kalbos apie tikslingumą pradėti skiepyti jaunesnius nei 12 metų vaikus.

 

Žemiau pateikiamas straipsnis – pirmoji, kol kas labai atsargi reakcija į šią žinią, kuria socialiniuose tinkluose dalintis dar nedrįstama – ji plinta tik privačiu susirašinėjimu.

 

Viską parodys rugsėjo 10-tos dienos protesto akcija prie Seimo. Jeigu susirinks mažiau žmonių negu rugpjūčio dešimtąją, tai bus ženklas valdžiai, kad liaudis jau pavargo arba išsigando ir šią sąmokslo teoriją galima pradėti įgyvendinti, nespėjus sulaukti rimtesnio organizuoto pasipriešinimo...                  VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol ši "sąmokslo teorija" keliavo iš lūpų į lūpas, ką tik atėjo patvirtinimas, kad ji jau pildosi. Ir pildosi dar žiauresniu variantu...    plačiau

 

 

Mielos mokyklų administracijos, brangūs mokyklų direktoriai ir direktorės,


mandagiai primenu, kad tiek pagal JTO Vaiko teisių konvenciją, tiek pagal LR Civilinį kodeksą, tiek pagal Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, tėvai neša pagrindinę atsakomybę už vaiko auklėjimą ir vystymąsi.*


Ši atsakomybė pagal įstatymus jiems tenka ne iki dvylikos, ne iki šešiolikos, bet iki aštuoniolikos metų, t.y. iki tol, kol vaikai sulaukia pilnametystės.


Tėvų atsakomybė apima ne tik vaikų priežiūrą, jų dvasinį ir moralinį ugdymą, bet ir jų sveikatos priežiūrą. Todėl jokie veiksmai vaikų atžvilgiu, įskaitant ir sveikatos priežiūrą, negali būti atliekami be tėvų informavimo, jų dalyvavimo ir jų sutikimo.


Tėvai atlikdami savo, kaip tėvų pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Tėvų atsakomybė nepasikeičia ir nepasibaigia vaikui peržengus mokyklos slenkstį. Įstatymai nepasikeičia, vaikas netampa valstybės vaiku tik dėl to, kad ateina į valstybinę švietimo sistemą.


Daugumoje liberaliosios demokratijos valstybių yra pripažįstamas ir ginamas šeimos autonomijos principas, kuris sako, kad šeima yra autonominis vienetas, kurio valdymas priklauso išimtinai jį sudarančių individų kompetencijai. Todėl visi sprendimai, susiję su šeimos gyvenimu, įskaitant ir sveikatos priežiūrą, yra ir turi būti priimami šeimos narių susitarimu.


Todėl labai prašau, be tėvų žinios, jų dalyvavimo ir jų sutikimo, neorganizuokite mokyklose vaikų skiepijimo, nedarykite ten vakcinacijos centro. Mokykla nėra sveikatos priežiūros įstaiga. Neprisiimkite atsakomybės ten, kur neturite teisės jos prisiimti. Kitu atveju, atsakomybė už vaikui dėl vakcinos kilusias nepageidaujamas reakcijas teks ir jums. Esu įsitikinęs, kad nenorite, jog jūsų švietimo įstaiga būtų patraukta bendraatsakovu byloje dėl vaikui ir tėvams padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.


Be to primenu, kad Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas draudžia vykdyti agitacinę veiklą ar raginimus, kuriais siekiama skatinti receptinių vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą (COVID-19 vakcinos yra receptiniais vaistiniais preparatais). Todėl nerašinėkite tėvams laiškų, kviečiančių ar raginančių vaikus skiepytis ar juos skiepyti. Jūs neturite jokios teisinės pareigos persiųsti tėvams ir vaikams informacijos, kuri nėra susijusi su ugdymu ir jo organizavimu, net jei ši informacija ateitų iš savivaldybės, ar kitos valstybinės institucijos.


Labai prašau užsiimti ta veikla, ir vykdyti tas funkcijas, kurias jums numato LR Švietimo įstatymas: ugdyti dorą, savarankišką, atsakingą, patriotišką asmenybę, o vaiko sveikatos priežiūrą palikti šeimos ir sveikatos priežiūros sistemos abipusio susitarimo reikalui. Labai ačiū.


Pagarbiai,
Ramūnas Aušrotas,
trijų vaikų tėtis
__________________________

 

* Tarptautinė teisė aiškiai pripažįsta, kad tėvams tenka pagrindinė atsakomybę už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Šis, pagrindinės tėvų atsakomybės už vaiko auklėjimą ir vystymąsi principas yra įtvirtintas net trijuose JTO Vaiko teisių konvencijos (1989) straipsniuose.


„Tėvams arba, atitinkamais atvejais, teisėtiems globėjams tenka pagrindinė atsakomybė už vaiko auklėjimą ir vystymąsi.“ JTO Vaiko teisių konvencijos 18 str. 1 d.


„Tėvams <...> tenka didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal jų sugebėjimus ir finansines galimybes. (Konvencijos 27 str. 2 d.)


„Valstybės dalyvės gerbia tėvų <...> atsakomybę, teises ir pareigas <...> vaiką pakreipti <...> ir jam vadovauti“ Konvencijos 5 str.]


Jis įdiegtas ir Lietuvos teisinėje sistemoje. LR Konstitucijos 38 str. 6 d. sakoma, kad “Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. "


Atitinkamai, LR Civilinis kodeksas numato, jog „vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų prižiūrimi“ (CK 3.155 straipsnio 1 d.)


LR CK 3.165 straipsnis sako, kad "Tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai atlikdami šias pareigas turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis.”


VTAPĮ 31 st. 1. d. atkartoja LR CK nuostatas:


"Vaiko tėvų teisės ir pareigos yra prigimtinės. Vaiko tėvai turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis auginti ir auklėti savo vaikus. Vaiko tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą teisės ir pareigos apibrėžtos Konstitucijoje, Civiliniame kodekse, Švietimo įstatyme, šiame įstatyme, kituose įstatymuose ir teisės aktuose.


2. Vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalo rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti ir sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis, tobulėti. "Susisiekite su mumis!

* Privalomi laukai
Siųsti