Failų saugykla

Tautinės valstybės išlikimo pamatas

Tautinės valstybės išlikimo pamatas (15 punktų)

Rolandas Paulauskas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras 2016

 

 1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj

 2. Saugokime tautinį santykį 80/20

 3. Valstybė savo žemėje – Tautos namai

 4. Kieno įstatymai, tas ir šeimininkas

 5. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia, dabar ir visada!

 6. Ar Lietuva Lietuvos piliečių, ar visų norinčių joje gyventi?

 7. Ar Jūs pirma lietuvis, ar pirma tikintysis?

 8. Ar pirma lietuvis, ar pirma kokios nors partijos narys?

  9. Ar pirma lietuvis, ar pirma europietis?

10. Ar Jūs esat Lietuvos kitatautis, ar kitatautis Lietuvoje?

11. Tik iš dviejų – vyro ir moters – gimsta trečias

12. Vaikai yra Tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir pareigomis

13. Kalba – pagrindinė Tautos savimonės sudedamoji

14. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei

15. MES svarbiau už AŠ

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qdl-4SNi_X8

 

              Šių gairių pagrindu internete galima rasti ir kitų variacijų

 

1. Išlikime šiandien, kad būtume rytoj. Valstybė iš protėvių .paveldėtoje žemėje – Tautos namai, kuriuose turime teisę būti .šeimininkais. Gyvybiškai svarbios ūkio šakos turi priklausyti valstybei.

2. Kas leidžia įstatymus, tas ir šeimininkas.

3. Saugokime tautinį santykį 80/20.

4. Nei į Rytus, nei į Vakarus, o čia, dabar ir visada. Orientuotis į neutralumo politiką: bendradarbiavimas su visomis valstybėmis abipusiai naudingomis sąlygomis. Draugiški santykiai su kaimyninėmis tautomis.

5. Visi Lietuvos piliečiai, kurie gerbia įstatymus ir bendrabūvio normas, yra mūsų broliai tautiečiai, nežiūrint jų tautinės kilmės,

6. Visada pirmiausiai esu lietuvis-tautietis, nežiūrint kokiai .partijai, tarptautinei organizacijai ar tikybinei bendruomenei .priklausyčiau.

7. Iš dviejų – vyro ir moters – gimsta trečias. Vaikai yra tautos tąsa amžinybėje ne tik su teisėmis, bet ir pareigomis.
8. Kalba - pagrindinė tautos savimonės dedamoji. Ją gerbiam, saugom ir puoselėjam.

10. MES svarbiau už AŠ. Asmuo ir bendruomenė neatsiejami. Bendruomenė be žmogaus – neįmanoma, žmogus be bendruomenės – nevisavertis.

11. Pilietiškumas – nėra tik juridinė kategorija, suteikianti daugiau teisių: tai moralinė būsena iš kurios išplaukia pagarba pilietinėms pareigoms, apsisprendimas gyventi dorai, vengti blogio ir nuolat ugdyti savyje moralines ir dvasines savybes.

12. Bendražmogiškomis vertybėmis grindžiami tarpusavio santykiai ir abipusiška pagarba: tautietis tautiečiui – bičiulis,draugas, brolis.

 

--------------------------------
Esame įvairaus amžiaus ir profesijų žmonių grupė susibūrusi siekiant pilietiškumo, sąmoningumo ir bendros gerovės. Pagrindinės tezės kartu su tiesioginės demokratijos principais mums - pagrindas grupės tolimesniam kūrimuisi.
Pagrindinės tezės vienijančios pilietiškų uteniškių narius:
1. Lietuvių tautos išlikimas - svarbiausias tikslas.
2. Lietuva pirmiausia! Tik vienybėje galime išsaugoti savo valstybę, todėl matydami religinius, partinius ar kitokio pobūdžio susiskaldymus teigiame - daugumos interesai yra svarbiau už atskirų grupių interesus.
3. Tautos namai mums - sava lietuviška žemė. Juk niekur kitur pasaulyje negalėsime jaustis šeimininkais, kaip tik čia savo valstybėje.
4. Lietuvių kalbos išsaugojimas - kelias tautos išlikimo link.
5. Tradicinė šeima sudaryta iš vyro ir moters garantuoja tautos tęstinumą vaikuose.
6. Lietuvos piliečiai iš kartos į kartą kūrė mūsų valstybę - valstybė priklauso čia gyvenantiems piliečiams su savo teisėmis ir pareigomis.
7. Lietuva išliks lietuviška tik tuo atveju, jei joje gyvens lietuviai sudarydami daugumą savo valstybėje.
8. Mūsų konstitucija ir įstatymai - aukščiau tarptautinių susitarimų, nes tik taip galime išlaikyti suverenitetą.
9. Strateginės reikšmės ūkio šakos turi priklausyti valstybei.
10. Gerovė ir progresas galimas tik taikoje, susitarime, bendradarbiavime, todėl taika turi būti svarbiausia siekiamybė užsienio ir vidaus politikoje.