Failų saugykla

Skaityk tarp eilučių

 

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministerija

 

Darbo grupė 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti

 

1. 2011 m. balandžio 13 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu V 591 sudaryta Darbo grupė 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos klausimams spręsti.

 

2. Darbo grupės tikslas – 2010–2014 metais koordinuoti ir organizuoti ŠMM pasirengimą panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinę paramą, skiriamą švietimui, studijoms ir mokslui.

 

3. 2011 m. balandžio 14 d. įvyko pirmasis darbo grupės posėdis. Jo metu LR FM atstovė A. Stankaitienė pristatė 2014–2020 m. ES ir Lietuvos strateginių dokumentų žemėlapį bei švietimo ir mokslo svarbą, juose, taip pat buvo aptarti artimiausi darbo grupės/ŠMM planai:

ES ir Lietuvos strateginiuose dokumentuose identifikuoti ŠMM kuruojamas sritis;

Suformuoti darbines grupes nustatytų prioritetų detalizavimui;

Visapusiškai panaudoti planuojamo vertinimo projekto „Švietimo ir mokslo srities prioritetų 2014–2020

m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui strateginis vertinimas“ rezultatus naujajam programavimo periodui pasirengti.

 

 

NRD prioritetinės kryptys 2020 m. Europos strategijos pavyzdinėms iniciatyvoms, aktualioms ŠMM, įgyvendinti

NRD prioritetinės kryptys pagal šią iniciatyvą:

plėtoti ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę;

mažinti priešmokyklinio, bendrojo ugdymo kokybės skirtumus tarp regionų,

berniukų ir mergaičių, įvairių ugdymosi poreikių turinčių asmenų;

didinti ugdymo/mokymo programų lankstumą ir sudaryti alternatyvias

galimybes kitaip įgyti pagrindinį/vidurinį išsilavinimą;

gerinti profesinio mokymo įstaigų praktinio profesinio mokymo infrastruktūrą;

skatinti jaunuolius tęsti mokslą profesinio mokymo įstaigose;

tęsti studijų proceso pertvarką;

skatinti aukštojo mokslo tarptautiškumą;

skatinti suaugusiųjų studijas ir tęstinį mokymąsi aukštosiose mokyklose.

„Judus jaunimas“

„Inovacijų sąjunga“

NRD prioritetinės kryptys pagal šią iniciatyvą:

ugdyti kūrybingą ir inovatyvią visuomenę;

plėtoti įvairias inovacijas;

diegti sisteminį požiūrį į inovacijas;

stiprinti viešojo sektoriaus MTEP potencialą ir jo integraciją į Europos ir tarptautinę mokslo erdvę.

 

--